Kısmi zamanlı Kaynak Koordinasyon Personeli ve Danışmanlık hizmeti.

Kaynak Okulum olarak Kaynaklı imalat Firmalarına sözleşmeli kısmi zamanlı Kaynak Koordinasyon Personeli ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

ISO 14731 Kaynak Koordinasyonu ve Kaynak Mühendisi / Teknikeri / Uzmanı

Kaynak işlemlerinde emniyet ve karlılık yapılan teknik kontrollere bağlıdır. Kaynakla ilgili tüm faaliyetlerde görev alan kilit personel, kaynak teknolojisinde ve uygulamasında uygun bir yeterlilik düzeyine sahip olmalıdır. Yetkili ve test edilmiş kaynakçıların yanı sıra üreticiler, kaynak konularını ele alan mühendislerin, tasarımcıların ve teknisyenlerin ilgili yeterliliği kanıtladığından emin olmalıdır.

Ayrıca yeterliliği olan personel çalıştırılması yeni Avrupa Direktifleri ve Uluslararası Standartlarla da zorunlu tutulmaktadır. Bu alanda personel niteliklerini belirleyen ISO 14731 “Kaynak Koordinasyonu – Görevler ve Sorumluluklar” standardı önem kazanmaktadır. Standartta kaynak ile ilgili işlemleri yapan personelin sahip olması gereken bilgi, görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Kaynak Mühendisliği, Kaynak Teknikerliği ve Kaynak Uzmanlığı eğitimini almış bir kişi bu standardın tanımladığı özelliklere sahip olmaktadır.

GÖREV TANIMI

 1. GÖREV ÜNVANI

 KAYNAK KOORDİNASYON PERSONELİ

 1. SORUMLU OLDUĞU KİŞİ

GENEL MÜDÜR

FABRİKA MÜDÜRÜ

 1. ANA GÖREVİ

Kaynak koordinasyon personeli tüm kaynak işlerinden sorumludur. Gerektiğinde imalatı durdurma ve yönlendirme yetkisine de sahiptir. Mevcut kaynak proje ve süreçlerinin denetimini yapar. Üretimde kalite şartlarının sağlanması ve artırılması için çalışır.

 1. GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Kaynak Koordinatörü/Denetim Personeli görev ve sorumlulukları EN ISO 14731 standardında belirtilmiştir.

Kaynak Denetimi

Kaynak tekniği ile ilgili ve kaynakla bağlantılı bütün faaliyetlere ait imalat proseslerinin koordinasyonudur.

Kaynak Denetim Personeli

Kaynak denetimini uygulayacak sorumlu ve gerekli bilgi, tecrübe ve belgelere sahip kişidir.

Kaynak Tekniği Bakımından Kontrol

Kaynak tekniği ile ilgili faaliyetlerin gözetimi ve gerekli ölçme ve muayeneler yoluyla değerlendirilerek uygunluğunun belirlenmesidir.

Özel Proses

Sonuçları tamamen onaylanamayan ve imalat kusurları ancak mamulün işletmeye alınmasından sonra tespit edilemeyen proseslerdir. Bu prosesler, kalifiye kişiler tarafından uygulanmak zorundadır.

Kalifiye Kişi

Bilgi ve becerisini aldığı dersler, mesleki eğitim ve/veya pratik deneyimle edinmiş kişidir.

EN ISO 14731 standardı, kaynak tekniğiyle ilgili faaliyetlerin koordinasyonu da dahil olmak üzere, kaliteyle ilgili sorumluluk ve görevleri belirlemektedir.

Her imalatçı organizasyonundaki kaynak denetimi, bir veya daha fazla kişi tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Kaynak denetimi ile ilgili şartlar, bir imalatçı tarafından, bir sözleşme tarafından veya bir uygulama standardı tarafından belirlenir.

Standartta göre;

 • Kaynak denetiminin birden fazla kişi tarafından yapıldığı yerlerde, her kişinin görev ve sorumlulukları açıkça belirtilmelidir.
 • Kaynak denetiminin yapılması imalatçının sorumluluğudur.
 • İmalatçı en az 1 (bir) yetkili kaynak denetim personeli görevlendirmek zorundadır.

EN ISO 14731’e göre görev ve sorumluluklar

EN ISO 14731 Ek B

 • Koşulların kontrolü
 • Kullanılacak mamul standarttı ve ilave şartlar
 • İmalatçının kabiliyetleri ve tarif edilen şartların yerine getirilip getirilmediği
 • Teknik Kontrol
 • Ana malzemelerin ve kaynaklı birleştirmenin özelliklerinin belirlenmesi
 • Konstrüksiyon şartlarıyla beraber birleştirmenin konumu
 • Kaynak dikişleri için kalite ve kabul şartları,
 • Konum, ulaşılabilirlik ve kaynak sırası ve aynı zamanda kontrol ve tahribatsız muayeneler için ulaşılabilirlik
 • Diğer kaynak tekniği şartları
 • Tamamlanmış dikişin boyutlar ve dikiş hazırlığının detayları
 • İşin alt yükleniciye verilmesi
 • İşin alt yükleniciye verilmesinde alt yüklenicinin kaynak tekniği bakımından uygunluğu dikkate alınmalıdır.
 • Kaynak tekniği personeli
 • Kaynak tekniği personeli için kaynakçılar ve kaynak ünitelerinin operatörlerinin vasıflandırılması ve de sert lehimciler ile sert lehimleme ünitelerinin operatörlerinin vasıflandırılması dikkate alınmalıdır.
 • Teçhizat
 • Kaynak ve yardımcı düzeneklerinin uygunluğu
 • Yardımcı araç ve teçhizatın hazırlığı, işaretlenmesi ve kullanımı
 • Kullanılan imalat prosesi ile doğrudan bağlantılı bireysel iş güvenliği ve diğer emniyet tertibatları
 • Düzeneklerin bakımı
 • Düzeneklerin doğrulanması ve onayı
 • İmalat planı
 • Kaynak ve komşu proseslerinin uygun yöntem talimatları
 • Kaynak dikiş sırası
 • Çevresel etkiler (Rüzgar,sıcaklık,yağmur)
 • Vasıflı personelin görevlendirilmesi
 • Ön ısıtma ve kaynak sonrası tavlama düzenekleri ve sıcaklık göstergeleri
 • Gerekli iş testleri için planlama
 • Kaynak yönteminin onayı
 • Kaynak prosedürleri geçerliliği
 • İş talimatları
 • Kaynak ilave malzemeleri
 • Uygunluk
 • Alıcıya teslim koşulları
 • Teslim koşulları ile ilave şartlar (Dolgu malzemesi sertifikaları)
 • İlave malzemelerin depolanması ve kullanım koşulları
 • Malzemeler
 • Teslim koşulları ile ilgili ilave şartlar (Malzeme sertifikaları)
 • Ana malzemelerin depolanması ve taşınması
 • İzlenebilirlik
 • Kaynak öncesi muayene ve gözetim
 • Kaynakçı ve operatörlerin sertifikalarının uygunluğu ve geçerliliği
 • Kaynak prosedürlerinin uygunluğu
 • Ana malzemelerin işaretlenmesi
 • Sarf malzemelerin işaretlenmesi
 • Kaynak ağzı hazırlığı
 • Çatım, ağızlama ve puntalama
 • Çarpılmanın önlenmesi
 • Çevre şartları, kaynak için uygun çalışma koşulları
 • Kaynak esnasındaki gözetim ve muayene
 • Kaynak parametreleri
 • Ön ısıtma/ pasolar arası sıcaklık
 • Pasoların formu ve temizliği
 • Kök oyma
 • Kaynak sırası
 • Kaynak sarf malzemelerinin doğru kullanımı ve doğru şartların sağlanması
 • Çarpılmanın kontrolü
 • Ölçü kontrolleri
 • Kaynak sonrasındaki gözetim ve muayene
 • Gözle muayene
 • Tahribatsız muayeneler
 • Tahribatlı muayeneler
 • Yapı elemanının form, tasarım, toleranslar ve ölçüleri
 • Kaynak sonrası işlemlere ait sonuçlar, raporlar
 • Kaynak sonrası ısıl işlem
 • Uygunsuzluk ve düzeltme önlemleri
 • Uygunsuzluk ve düzeltme önlemleri kapsamında, gerekli önlemler ve faaliyetler dikkate alınmak zorundadır (Örneğin tamir işleminden sonra dikişin değerlendirilmesi).
 • Ölçüm, kontrol ve muayene cihazlarının kalibrasyonu ve doğrulanması
 • İşaretleme ve takip edilebilirlik
 • İmalat planlarının işaretlenmesi
 • İş emri kartlarının malzeme üzerinde bulundurulması
 • Yapı elemanında kaynak dikiş bölgelerinin işaretlenmesi
 • Tahribatsız muayene yöntemleri ve personelinin işaretlenmesi
 • Kaynak sarf malzemelerinin işaretlenmesi
 • Ana malzemelerin işaretlenmesi
 • Tamir konumlarının işaretlenmesi
 • Montaj desteklerinin konumlarının işaretlenmesi
 • Özel kaynaklarda kullanılan tam mekanize ve otomatik kaynak ünitelerinin takip edilebilirliği
 • Özel kaynak dikişlerini imal eden kaynakçı ve operatörlerin takip edilebilirliği
 • Özel kaynak dikişlerine ait kaynak prosedürlerinin takip edilebilirliği
 • Kalite raporları

Kalite raporlarının hazırlanması ve saklanması zorunludur.

Kaynak ile ilgili faaliyetlerde dokümantasyonun oluşturulması ve bu dokümanların güncellenmesi için kaynak koordinatörü ile kalite güvence sorumlusu birlikte çalışır. Bu dokümanların oluşumu ve güncellenmesinde birlikte hareket ederler.

 • Teknik Bilgi Seviyesi

Kaynak denetim personeli, verilen bütün görevleri başarıyla yerine getirebilmesini sağlayacak seviyede yeterli teknik bilgiye sahip olduğunu ispatlayabilmelidir.

Gerekli imalat tecrübesi, mesleki eğitim ve teknik bilginin kapsamı, verilen görev ve sorumluluklara bağlı olarak imalat organizasyonu tarafından belirlenmelidir.

 • Yetkili Kaynak Denetim Personeli

Yetkili denetim personelinin hangi gruba dahil olacağı, imalatın türüne ve karmaşıklığına bağlıdır.3 yıldan daha fazla imalat tecrübesinin bulunması mutlaka gerekli değildir.

Kaynak tekniği bilgisine dayanarak kaynak denetim personeli 3 gruba ayrılır;

EN ISO 14731 standardına göre;

 • Uluslararası Kaynak Mühendisi
 • Uluslararası Kaynak Teknikeri
 • Uluslararası Kaynak Uzmanı

Bilgi almak ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.